3 January
14h Hội trường lớn

Bí mật kinh tế 4

Điều đáng ngạc nhiên là tại sao suốt sáu năm qua Việt Nam không khai thông được nguồn vốn khổng…

4 January
9h Hội trường lớn

Bí mật kinh tế 3

Điều đáng ngạc nhiên là tại sao suốt sáu năm qua Việt Nam không khai thông được nguồn vốn khổng…

2 January
8h Hội trường lớn

Bí mật kinh tế 1

Điều đáng ngạc nhiên là tại sao suốt sáu năm qua Việt Nam không khai thông được nguồn vốn khổng…

2 January
8h Trường

Bí mật kinh tế

Điều đáng ngạc nhiên là tại sao suốt sáu năm qua Việt Nam không khai thông được nguồn vốn khổng…